กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ งานวิชาการ    

– ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ     

– ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ      

– ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ