รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ