รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ