การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2567

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 
หน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2567

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O1 โครงสร้าง

Link >>>> https://www.cpru.ac.th/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์มหาวิทยาลัย -> เมนู ข้อมูลทั่วไป -> โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Link >>>> https://plan.cpru.ac.th/th/structure/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองนโยบายและแผน -> เมนู ข้อมูลทั่วไป -> โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th/
2. https://www.cpru.ac.th/คณะกรรมการบริหารมหาวิท/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย -> เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย -> ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

O3 อำนาจหน้าที่

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th/
2. https://plan.cpru.ac.th/th/authority/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองนโยบายและแผน -> เมนู ข้อมูลทั่วไป -> อำนาจหน้าที่ พระราชบัญญัติ

O4 ข้อมูลการติดต่อ

Link >>>> https://www.cpru.ac.th/contact/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย -> เมนู ติดต่อเรา

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th/
2. https://www.cpru.ac.th/category/student_information/
3. https://www.cpru.ac.th/category/last_post/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหัวข้อ 1. ข่าวและกิจกรรมเด่นของนักศึกษา 2. กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย

Link >>>> https://www.cpru.ac.th/

รายละเอียด >>>> ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อยุ่ด้านล่างสุดของเว้ปไซต์

O6 Q&A

Link >>>> https://www.cpru.ac.th/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เมนู Q&A

Link >>>>
1. https://line.me/R/ti/p/@123hjvzo?oat_content=url
2. https://www.cpru.ac.th/qa/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย Line Official จะอยู่ส่วนท้ายสุดของเว็บไซต์

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

Link >>>>
1. https://plan.cpru.ac.th/th/directors-action-plan/
2. https://plan.cpru.ac.th/th/wp-content/uploads/เล่นแผนปฏิบัติราชการ-ระยะ-5-ปี-มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ-2566-2570-ฉบับทบทวน-2567.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองนโยบายและแผน -> เมนู การดำเนินงาน -> แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน -> แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับทบทวน)

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

Link >>>>
1. https://plan.cpru.ac.th/
2. https://plan.cpru.ac.th/th/progress/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองนโยบายและแผน -> เมนู การดำเนินงาน -> แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน -> แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link >>>>
1. https://plan.cpru.ac.th/th/annual-report/
2. https://plan.cpru.ac.th/th/wp-content/uploads/O9-ร่าง-รายงานประจำปี-2566.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองนโยบายและแผน -> เมนู การดำเนินงาน -> รายงานผลการดำเนินงาน -> รายงานประจำปี -> รายงานประจำปี 2566

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Link >>>>
1. https://hr.cpru.ac.th/
2. https://hr.cpru.ac.th/performance/
3. https://hr.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน-งานบริหารทั่วไป-2566-ขึ้นเว็ป.pdf
4. https://hr.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/คู่มือการปฏิบัติงาน-กิติคุณ-วิยญายงค์-การจัดตารางเรียนตารางสอน-1-บีบอัด.pdf
5. https://hr.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน-2566-ขึ้นเว็ป.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์งานบริหารทรัพยากรบุคคล ->เมนู คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th/
2. https://www.cpru.ac.th/manual/
3. https://arit.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/คู่มือการให้บริการห้องสมุด2.pdf
4. https://sac.cpru.ac.th/ทุนทั่วไป
5. https://sac.cpru.ac.th/กยศ-กรอ
6. https://www.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-ให้บริการเช่าห้องประชุม-สถานที่-ฯ.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ->เมนู Side bar ด้านขวา หัวข้อ คู่มือ/แนวทางการให้บริการ

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th/
2. https://www.cpru.ac.th/statistics/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย -> เมนู -> สถิติการให้บริการ

Link >>>> https://www.cpru.ac.th/statistics-e-service/

รายละเอียด >>>> หัวข้อ E-Service

Link >>>> https://www.cpru.ac.th/statistics-walk-in/

รายละเอียด >>>> หัวข้อ Walk – in

O13 E–Service

Link >>>> https://www.cpru.ac.th/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย -> เมนู ->E service

Link >>>> https://www.cpru.ac.th/e-service2/

รายละเอียด >>>> ตรวจสอบรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th/
2. https://www.cpru.ac.th/category/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/
3. https://www.cpru.ac.th/รายการการจัดซื้อจัดจ้า-2/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย -> หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> view all หัวข้อรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Link >>>> 
1. https://www.cpru.ac.th/
2. https://www.cpru.ac.th/category/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/
3. https://www.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/แผนจัดซื้อจัดจ้างปี-67.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย -> หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> view all ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th
2. https://www.cpru.ac.th/ความก้าวหน้าการจัดซื้อ/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย -> หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> view all หัวข้อ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th
2. https://www.cpru.ac.th/รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย -> หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> view all หัวข้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Link >>>>
1. https://hr.cpru.ac.th/
2. https://hr.cpru.ac.th/mission/action-plan/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล https://hr.cpru.ac.th/ เมนู แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Link >>>>
1. https://hr.cpru.ac.th/mission/action-plan/
2. https://hr.cpru.ac.th/mission/performance-report/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล https://hr.cpru.ac.th/ เมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Link >>>>
1. https://council.cpru.ac.th/
2. https://council.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/พรบ.-มาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.-2562-1.pdf
3. https://council.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
4. https://council.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/O20-ข้อบังคับมชย.ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรม-พ.ศ.-2564.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์งานกิจการสภามหาวิทยาลัย เมนูประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

Link >>>>
1. https://council.cpru.ac.th/
2. https://council.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม.pd
3. https://council.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/แนวปฏิบัติ-Dos-Don.pdf-1.pdf
4. https://council.cpru.ac.th/2024/04/17/ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์งานกิจการสภามหาวิทยาลัย เมนูประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link >>>>
1. https://legal.cpru.ac.th/หน้าแรก/
2. https://legal.cpru.ac.th/2023/08/28/แนวปฏิบัติการร้องเรียน/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์งานนิติการ -> เมนูช่องทางการร้องเรียน -> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th/
2. https://legal.cpru.ac.th/2023/08/30/แบบฟอร์มขอร้องเรียนการ-3/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ -> เมนู ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link >>>>
1. https://legal.cpru.ac.th/
2. https://legal.cpru.ac.th/2024/03/12/ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเ/

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์งานนิติการ -> เมนูช่องทางการร้องเรียน -> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ->ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กด ดาวน์โหลด

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Link >>>>
1. https://apll.cpru.ac.th/
2. https://apll.cpru.ac.th/participation/

รายละเอียด >>>> เวปไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต–หัวข้อการมีส่วนร่วม

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

Link >>>>
1. https://www.cpru.ac.th/
2. https://www.cpru.ac.th/no-gift-policy/
3. https://www.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/no-gift-2024.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย -> ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

Link >>>>
1. https://center.cpru.ac.th/
2. https://center.cpru.ac.th/th/?page_id=2903

3. https://center.cpru.ac.th/th/?p=2890
4. https://center.cpru.ac.th/th/?p=2878

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองกลาง เมนู No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Link >>>>
1. https://center.cpru.ac.th/th/?cat=15
2. https://center.cpru.ac.th/th/?p=2937

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองกองกลาง-> เมนู No Gift Policy –ITA 2024 –หัวข้อ o28

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

Link >>>>
1. https://center.cpru.ac.th/th/?cat=15
2. https://center.cpru.ac.th/th/?p=2942

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองกองกลาง-> เมนู No Gift Policy –ITA 2024 –หัวข้อ o29

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

Link >>>>
1. https://plan.cpru.ac.th/th/risk-2/
2. https://plan.cpru.ac.th/th/wp-content/uploads/O30-ประเมินความเสี่ยงการทุจริต-สินบน-2567-2.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.cpru.ac.th/th/
-เมนู การดำเนินงาน
-หน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Link >>>>
1. https://plan.cpru.ac.th/th/risk-2/
2. https://plan.cpru.ac.th/th/wp-content/uploads/O31-รายงานผลความเสี่ยงการทุจริต-ประพฤติมิชอบ-2566-2.pdf

รายละเอียด >>>> -เว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.cpru.ac.th/th/
-เมนู การดำเนินงาน
-หน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
-รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Link >>>>
1. https://plan.cpru.ac.th/th/risk-2/
2. https://plan.cpru.ac.th/th/wp-content/uploads/O32-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2567-2.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.cpru.ac.th/th/
-เมนู การดำเนินงาน
-หน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Link >>>>
1. https://plan.cpru.ac.th/th/risk-2/
2. https://plan.cpru.ac.th/th/wp-content/uploads/O33-รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี-2566-2.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.cpru.ac.th/th/
-เมนู การดำเนินงาน
-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link >>>>
1. https://qa.cpru.ac.th/
2. https://qa.cpru.ac.th/o34ita2567/

3. https://qa.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/O34-มาตรการส่งเสริมคุณธรรม-และความโปร่งใสในหน่วยงาน-ITA2024-1.pdf

รายละเอียด >>>> เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา เมนูเกี่ยวกับเรา หัวข้อ ITA O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link >>>>
1. https://qa.cpru.ac.th/
2. https://qa.cpru.ac.th/o35-ita2567/

3. https://qa.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/O35-ITA-2567-2.pdf

รายละเอียด >>>> “เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา เมนูเกี่ยวกับเรา หัวข้อ ITA O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน