การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– ประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ฯ

– โครงการและชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ  

– ABC-6D โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมจังหวัดชัยภูมิ

– เสวนาแบบมีส่วนร่วมขับเคลื่อนมาตรการ CPRU สู้โควิด-19 “CPRU FIGHT COVID-19”

– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏชัยภูมิ