มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย

– ปฏิทินดำเนินงาน ITA มหาวิทยาลัย 2563

– คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน ITA  มหาวิทยาลัย 2563

– คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ITA 2563

– สรุปผล (หน้า 4-9) วิเคราะห์ผล (หน้า 10-11) ผลประเมิน ITA ปี 2562