การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– ประกาศคณะผู้บริหารร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต

– ผู้บริหารมีส่วนร่วมในโครงการ

– โครงการ : มหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมพลังสร้างบัณฑิตด้วยมาตรฐานใหม่ สู่ความสุจริตทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยจอร์เจีย

– โครงการ : อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองอัจฉริยะและมีธรรมาภิบาลอย่างสมานฉันท์ 

– คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารบอร์ดอำนวยการ ITA

– คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารกำกับติดตามตัวชี้วัดในหน่วยงาน