การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย

– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

– มาตรการป้องกันการรับสินบน

– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

– มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

– มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

– มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

– คู่มือ..การประเมิน ITA 2563