หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์การสรรหา

– การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

– หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน