การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

– ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

– การดำเนินการโครงการการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต