E-Service

– ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

– สืบค้นยืมคืนหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

–  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

– ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

– งานบริการการศึกษา

– ขอระบบ E-Mail มหาวิทยาลัย