การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส มีทัศนคติ ค่านิยม  ซื่อสัตย์ สุจริต ในองค์กร

– โครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองอัจฉริยะและมีธรรมาภิบาลอย่างสมานฉันท์ 

– การมีส่วนร่วมกิจกรรม ITA ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

– การมีส่วนร่วมกิจกรรม ITA ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ