อำนาจหน้าที่

– อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการ

– อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

– อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.บ.ม.

– อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคำสั่งมอบหมายงาน / ภาระกิจหน่วยงาน