อบรมสอนออนไลน์คณะรัฐศาสตร์

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.อรอนุตร ธรรมจักร และนายภัครพล อาจอาษา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากรสำนักฯ เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอนออนไลน์คณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมสระหงส์ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ                 ภาพกิจกรรมคลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.