อบรมสอนออนไลน์คณะพยาบาลศาสตร์

ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.อรอนุตร ธรรมจักร และนายภัครพล อาจอาษา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากรสำนักฯ เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอนออนไลน์คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อาจารย์ พรภัทรา แสนเหลา รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมพยาภักดีชุมพล ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาพกิจกรรมคลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.