อบรมสอนออนไลน์คณะครุศาสตร์

ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.อรอนุตร ธรรมจักร และนายภัครพล อาจอาษา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากรสำนักฯ เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอนออนไลน์คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาพกิจกรรมคลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.