อบรมสอนออนไลน์คณะบริหารธุรกิจ

ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.อรอนุตร ธรรมจักร และนายภัครพล อาจอาษา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากรสำนักฯ เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอนออนไลน์คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาพกิจกรรมคลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.