จัดทำโครงการพระราโชบาย

วันที่ 12 -13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ