งานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมอบหมายให้ตัวแทน อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.