เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปนิพินธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ นำทีมโดยท่านอาจารย์ ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช คณบดี รองคณบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชา บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภายในงานการจัดนิทรรศการครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมกับการก้าวย่างทางสังคม” โดยท่านวิทยากร ท่านศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายความมั่นคง) และรองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายกอบชัย บุญอรณะ พร้อมคณะและแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนการจัดงาน ประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ในครั้งนี้

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.