พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และประดับเครื่องหมายตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การจัดงานพิธีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และน้อมรับพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม(1)>>คลิก
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม(2)>>คลิก