มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ยื่นคำร้องขอผ่อนผันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่งานการเงินและบัญชี
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมพิเศษ>>คลิก