สำนักงานอธิการบดี

งานด้านออกแบบและก่อสร้าง

งานบริหารทั่วไป ธุรการ

งานด้านพัสดุ

งานด้านอาคารและสถานที่/งานด้านยานพาหนะ

งานด้านทรัพย์สินรายได้และสิทธิประโยชน์