อบรมสอนออนไลน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.อรอนุตร ธรรมจักร และนายภัครพล อาจอาษา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากรสำนักฯ เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอนออนไลน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาพกิจกรรมคลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.