สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรม OBS Studio

ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์ ดร.อรอนุตร ธรรมจักร และนายภัครพล อาจอาษา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกและถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม OBS Studio” เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซี่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 โดยมีนายเมชิน ทองน้อย เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (2406) สำนักวิทยบริการฯ ภาพกิจกรรมคลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.