เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด http://eregis.cpru.ac.th/eStdNew3/ ดังนี้
ภาคปกติ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 10 คน
_____
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 10 คน
___ ภาคพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 10 คน แผน ข จำนวน 30คน
___
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2
สำหรับผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 20 คน
สำหรับผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 20 คน
___
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 15 คน

เปิดรับสมัครนักศึกษา ถึง 15 พฤษภาคม 2563
____
สมัครออนไลน์ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ แสกนส่งทาง E-Mail: regis_cpru@cpru.ac.th ถึง 8 พฤษภาคม 2563
_____
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 20 พฤษภาคม 2563
_____
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง)
______
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 27 พฤษภาคม 2563

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.