หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และ 2 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกันระหว่างนักวิจัย ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่าอยู่ในระดับมาก
จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และ 2 ดังกล่าว และเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเสนอโครงการ “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 3” ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่
3) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน
4) เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1) มีผลงานวิจัยผลงานวิจัย และนวัตกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งจะนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
2) เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา และ/หรือนักวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่