หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Creative Food Innovation and Nutrition

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ)
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science(Creative Food Innovation and Nutrition)
(ชื่อย่อ) : B.S. (Creative Food Innovation and Nutrition)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

คุณสมบัติ รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป

แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และการบริการ ผู้จัดการฝ่ายอาหารประจำบริษัท/โรงงานที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตอาหาร นักโภชนากร/กำหนดอาหารในหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา ฟิตเนต เจ้าหน้าที่ดูแลด้านโภชนาการ นักออกแบบ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและการบริการอาหารในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนักวิชาการรวมถึงนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารและโภชนาการ ในหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล กรมพัฒนาชุมชน การประกอบอาชีพอิสระ/การประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.