การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม “การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย” ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้สนับสนุนกระบวนการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ ในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับอำเภอ รับทราบแนวทาง และความสำคัญในการพัฒนา พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการพัฒนา โรงเรียนสุขภาวะและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะในพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.