หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
(ชื่อย่อ) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
(ชื่อย่อ) : B.P.H. (Community Public Health)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ กพ. (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. หรือ ปวส.)

แนวทางการประกอบอาชีพ นักวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข นักพัฒนาด้านสุขภาพ ผู้ช่วยนักวิจัยภาครัฐและเอกชน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.