อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์ ดร.อรอนุตร ธรรมจักร และนายภัครพล อาจอาษา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชง้าน Google Apps for Education เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน” เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซี่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โดยมีนายศราวุฒิ เกิดถาวร เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (2406) สำนักวิทยบริการฯ ภาพกิจกรรมคลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.