มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย หยุดการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 งานอาคารและสถานที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาฝาย และองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย นำเครืองฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น อาคารเรียน อาคารสำนักงาน สนามกีฬา หอพักนักศึกษา บ้านพักบุคลากร และโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อหยุดการแพร่ระบาดไข้เลือดออก และดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้นักศึกษา บุคลากร ปลอดภัยและห่างไกลจากไข้เลือดออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาฝาย และองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.