คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ รับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 30 คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-6144559 หรือ 081-3150341 สมัครเรียนคลิก