List of Faculties

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่มีศาสตร์หลากหลาย มุ่งผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการวิชาการมาตรฐาน บุคลากรมีศักยภาพทางวิชาการ มุ่งพัฒนานวัตกรรมโดยการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คณะพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์ : ภายในปี พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนโดยการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมภิบาลเพื่อผลิตครูมืออาชีพสู่สังคมภายในปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

วิสัยทัศน์ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นองค์กรที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ การดำเนินงานตามพันธกิจมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

วิสัยทัศน์ : คณะรัฐศาสตร์มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ สร้างนวัตกรรมงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม  คุณธรรมนำหน้า  วิชาการสู่ชุมชน  พัฒนาคนสู่อาเซียน