ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 20.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม (เกียกกาย) อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการ (สผ.) 419 ชั้น 4

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.