หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Environmental Science)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Environmental Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัท นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการ นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้สายการบิน นักวิชาการให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักวิชาการ/นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.