มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการ หรือติดต่องานมหาวิทยาลัย ร่วมตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ร่วมตอบแบบวัดฯ ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ek3jfw หรือ QR-Code ด้านล่าง