ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 4 (154)/2563

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 4 (154)/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย และบริการวิชาการ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4(154)/2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้จัด ผ่านรูปแบบการประชุมในระบบ VDO Conference-ZOOM Cloud Meetings

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.