หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม