มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์