หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านซ่อมหรือขายคอมพิวเตอร์ ร้านทำป้ายกราฟิก แอนิเมชัน ร้านเกม ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรคอมพิวเตอร์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.