หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ภาษาอังกฤษ) : Graduate Diploma Program In Teaching Profession

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
(ชื่อย่อ) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
(ภาษาอังกฤษ) :  Graduate Diploma Program (Teaching Profession)
(ชื่อย่อ) : Grad. Dip. (Teaching Profession)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ดูรายละเอียดในประกาศการรับในแต่ละปี)

แนวทางการประกอบอาชีพ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประกอบอาชีพอิสระด้านการเรียนการสอน การประเมินทางการศึกษา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.