Last_Post

3 มิ.ย.67

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุม (CPRU HALL) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยกิจกรรมในพิธีฯ ประกอบด้วย การวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต่อด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายยาลักษณ์ฯ และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธีContinue Reading

Guangxi

วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ Guangxi Senior Scientific Technology and Commerce School (โรงเรียนเทคนิคลำดับสูงการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางฉี) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ คุณ เว่ย จือ จุน อธิการบดีโรงเรียนเทคนิคลำดับสูงการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางฉี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบันเข้าร่วมการลงนามครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น โดยข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสถาบันเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมในด้านการศึกษา การวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านโครงการวิชาการร่วม การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาโครงการวิจัยร่วม โครงการวัฒนธรรมร่วม รวมไปถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ข่าวโดย :Continue Reading

บุญเดือนหก67

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ขบวนสืบสานแห่บายศรี ประเพณีบุญเดือนหก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับเต๋า ภูศิลป์ แกรมมี่โกลด์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ (เฮือนคำมุ) จัดขบวนแห่บายศรีอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อนำไปถวายแด่เจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองคนแรกจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในงานมีขบวนแห่บายศรีรวมทั้งสิ้น 86 ขบวน ข่าวโดย : งานศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตContinue Reading

สาขาวิชาชีพครู

#ราชภัฏชัยภูมิจัดสอบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 . 11 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสระหงส์ 3 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ งานวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ ได้ดำการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้เข้าสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 520/2567 เข้าสอบจำนวน 154 คน . ข่าวโดย : งานวิชาการและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอบคุณภาพ : เพจงานวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading

ผ้าไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ร่วมสืบสานตำนานผ้าชัยภูมิ ตามโครงการประกวดสุดยอดผ้าชัยภูมิ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (CPRU HALL) ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้สวมใส่ผ้าไทยต่อเนื่องแพร่หลาย ผ้าไทยสวมใส่ให้สนุก เป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้า ทั้งช่างผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำรินำแบบลายผ้าพระราชทาน มาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่น ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่า มีมาตรฐานก้าวสู่สากลได้ โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผ้าไหม ย้อมสีธรรมชาติContinue Reading

วิจัย

วันที่ 29-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มอบหมายให้ รองศาตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรม อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 50 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง co-working and learrning space ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ข่าวโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์,งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 – 27 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดีผู้ช่วยอธิการบดี นายธงชัย อุปแก้ว หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และนายวีระพล แก่นศรี บุคลากรสังกัดงานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ทันสถานการณ์ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เสริมพลังและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข่าวโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์,งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading

soft power

วันที่ 22-24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.บวรวิช รอดรังษี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กายภาพ และพัสดุ พร้อมบุคลากรงานกิจการนักศึกษา นำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม “สัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ soft power ของชุมชน” ข่าวโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนายประสิทธิ์ นนทะเสน ผู้ประสานงาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงวิพากษ์ผลการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแบบองค์รวม (Holistic RSP Platforms Restructuring Design) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประกอบกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวน 28 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ข่าวโดย :Continue Reading