ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering and Logistics ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์) (ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering and Logistics) (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Industrial Engineering and Logistics) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ วิศวกรในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมศาสตร์การก่อสร้างและระบบราง) (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Engineering Program In Construction And Railway System Engineering ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง) (ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Engineering (Construction And Railway System Engineering) (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Construction And Railway System Engineering) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต คุณสมบัติContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Engineering Program In Mechanical Engineering ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Engineering (Mechanical Engineering) (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Mechanical Engineering) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ วิศวกรเครื่องกล นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์Continue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Production Engineering and Automation System ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ) (ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Production Engineering and Automation System) (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Production Engineering and Automation System) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต คุณสมบัติContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws Program in Laws ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) (ชื่อย่อ) : น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws (Laws) (ชื่อย่อ) : LL.B. (Laws) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ข้าราชการอัยการ ตำรวจ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายทหารพระธรรมนูญ อาจารย์พิเศษContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary for Local Development ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) (ชื่อย่อ) : ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Interdisciplinary for Local Development) (ชื่อย่อ) : B.A. (Interdisciplinary for Local Development) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคมContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration Program in Human Resource Management ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) (ชื่อย่อ) : ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Human Resource Management) (ชื่อย่อ) : B.P.A. (Human Resource Management) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration Program in PublicAdministration ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (ชื่อย่อ) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (PublicAdministration) (ชื่อย่อ) : B.P.A. (PublicAdministration) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในองค์กรของรัฐทุกประเภท ประกอบอาชีพพนักงานในหน่วยงานเอกชน ทำงานในหน่วยงานของชุมชนท้องถิ่นContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science Program in Political Science ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ชื่อย่อ) : ร.บ. (รัฐศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Political Science) (ชื่อย่อ) : B.Pol.Sc. (Political Science) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าพนักงานปกครองในองค์กรภาครัฐ นักพัฒนากรชุมชน ข้าราชการตำรวจทหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น นักวิจัยในองค์กรภาครัฐและเอกชนContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration Program in Public Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (ชื่อย่อ) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Administration) (ชื่อย่อ) : M.P.A. (Public Administration) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาที่สัมพันธ์กันในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นนักวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง บริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการอื่นๆสังกัดกระทรวงContinue Reading