cpruadmin cpru

23ปี CPRU

เฉลิมฉลองครบรอบ 23 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 อย่างเต็มภาคภูมิ “ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ” จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 23 ปี” ขึ้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมฉลองและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณงามความดีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้มีเกียรติ นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักเรียน เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 23 ปีและจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม มหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น การจัดงานในครั้งนี้เน้นการนำเสนอความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิภายใต้ค่านิยมContinue Reading

กิจกรรม ร.10

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 1,000 คน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยภายในงานได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายบังคม พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการ และนักศึกษาที่ดี และพลังแผ่นดิน ณ หอประชุม CPRU HALL มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากนั้น เวลา 10.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และคณะผู้บริหารContinue Reading

รับสนองพระบรมราชโองการ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกอบชัย บุญอรณะ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี โดยมีการจัดขบวนเกียรติยศ ขบวนอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี ณ หอประชุมใหญ่ (CPRU Hall) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิContinue Reading

จิตอาสา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จิตอาสา 904 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ณ CPRU Plaza (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)Continue Reading

บันทึกเทปถวายพระพร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นContinue Reading

เข็มเลื่อนชั้นปี

#พิธีรับแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดี พิธีรับแถบหมวก และเข็มเลื่อนชั้นปี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00-10:00 น. ณ ห้องเรียนรวมชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading