“วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่”  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีContinue Reading

 “สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ”  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีContinue Reading

“วิชาเอกการเงิน”  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีContinue Reading

 “วิชาการจัดการ”  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education Program in Educational Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (ชื่อย่อ) : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration) (ชื่อย่อ) : M.Ed. (Educational Administration) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 42 หนวยกิต            Continue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education Program in Curriculum and Instruction ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) (ชื่อย่อ) : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction) (ชื่อย่อ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต (สําหรับผู้มีพื้นฐานทางการศึกษา) และ 49 หน่วยกิต (สําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา) คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวทางการประกอบอาชีพ ข้าราชการในหน่วยงานราชการต่างContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Social Studies ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) (ชื่อย่อ) : ค.บ. (สังคมศึกษา) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Social Studies) (ชื่อย่อ) : B.Ed. (Social Studies) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด นักวิชาการทางด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in General Science ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) (ชื่อย่อ) : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (General Science) (ชื่อย่อ) : B.Ed. (General Science) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีหน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต แนวทางการประกอบอาชีพ ครูหรืออาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา นักเขียนตำราวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in English ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (ชื่อย่อ) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (English) (ชื่อย่อ) : B.Ed. (English) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ ครูภาษาอังกฤษ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางภาษาอังกฤษ ล่าม นักแปล นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษContinue Reading