ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws Program in Laws ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) (ชื่อย่อ) : น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws (Laws) (ชื่อย่อ) : LL.B. (Laws) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ข้าราชการอัยการ ตำรวจ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายทหารพระธรรมนูญ อาจารย์พิเศษContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary for Local Development ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) (ชื่อย่อ) : ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Interdisciplinary for Local Development) (ชื่อย่อ) : B.A. (Interdisciplinary for Local Development) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคมContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration Program in Human Resource Management ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) (ชื่อย่อ) : ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Human Resource Management) (ชื่อย่อ) : B.P.A. (Human Resource Management) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration Program in PublicAdministration ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (ชื่อย่อ) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (PublicAdministration) (ชื่อย่อ) : B.P.A. (PublicAdministration) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในองค์กรของรัฐทุกประเภท ประกอบอาชีพพนักงานในหน่วยงานเอกชน ทำงานในหน่วยงานของชุมชนท้องถิ่นContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (4 ปี) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science Program in Political Science ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ชื่อย่อ) : ร.บ. (รัฐศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Political Science) (ชื่อย่อ) : B.Pol.Sc. (Political Science) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าพนักงานปกครองในองค์กรภาครัฐ นักพัฒนากรชุมชน ข้าราชการตำรวจทหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น นักวิจัยในองค์กรภาครัฐและเอกชนContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration Program in Public Administration ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (ชื่อย่อ) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Administration) (ชื่อย่อ) : M.P.A. (Public Administration) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาที่สัมพันธ์กันในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นนักวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง บริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการอื่นๆสังกัดกระทรวงContinue Reading

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts Program in Development Strategy ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) (ชื่อย่อ) : ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Development Strategy) (ชื่อย่อ) : M.A. (Development Strategy) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แนวทางการประกอบอาชีพ นักยุทธศาสตร์การพัฒนา/ นักพัฒนาในระดับต่างๆ นักวิชาการ/ นักสาธารณสุข/ พยาบาล นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์Continue Reading