admin

สภากาแฟยามเช้า จังหวัดชัยภูมิ

   ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดจัดสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการ อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในรูปแบบสภากาแฟ เป็นประจำเดือนๆละครั้ง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ    โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นเจ้าภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์  ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต้อนรับ นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ดูรูปภาพเพิ่มเติม (คลิก)Continue Reading

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (แผนกอนุบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Continue Reading

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ (แผนกประถมศึกษา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Continue Reading

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารContinue Reading

กำหนดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารContinue Reading

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 4 ปีและได้เดินทางศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ [aigpl-gallery-slider id=”9576″]Continue Reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.ชัยภูมิContinue Reading