ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี ที่ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”