หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Arts and Design Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ)
(ชื่อย่อ) : ศป.บ. (ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Arts and Design Innovation )
(ชื่อย่อ) : B.F.A. (Arts and Design Innovation )

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิชาการด้านศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบผ้าไหม นักผลิตสื่อ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบเซรามิกส์ ช่างถ่ายภาพ จิตรกร ประติมากร ศิลปินอิสระ

(เว็บไซต์…รายละเอียดเพิ่มเติม)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.