วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การพัฒนาส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (Academic honesty) ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21”
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วย พระมหาหรรษา ธมมหาโส นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ เป็นวิทยากรบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)

วีดีโอถ่ายทอดสด วันที่ 24 มีนาคม 2563 ภาคบ่าย
วีดีโอถ่ายทอดสด วันที่ 25 มีนาคม 2563 ภาคเช้า
วีดีโอถ่ายทอดสด วันที่ 25 มีนาคม 2563 ภาคบ่าย