อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนออนไลน์ขั้นสูง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิตอล หัวข้อการสอนออนไลน์ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 อาคารบรรณราชณครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม OBS ทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม OBS ร่วมกับ Google Meet การใช้งานโปรแกรม OBS ร่วมกับ Zoom Application และความรู้สู่การเป็น Youtuber ให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.